Transformacja

(1992 – obecnie)

1801 1841 1872 1922 1926-1973 1973-1997 1991-obecnie

W roku 1992 po wyczerpaniu się złóż węgla Kopalnia „Pstrowski” podjęła decyzję o likwidacji całego rejonu Szybu Maciej na dole i na powierzchni. Powstałe dwa lata wcześniej Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. zaproponowało Kopalni odstąpienie od likwidacji Szybu, nowatorskie przekształcenie go w głębinowe ujęcie wody oraz wykup całego zespołu zabudowań. W grudniu 1993r. doszło do urzeczywistnienia projektu i uruchomione zostały pompy pierwszego w Polsce szybowego ujęcia wody pitnej. Wkrótce DEMEX przystąpił do prac remontowo-konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie przed postępującym niszczeniem obiektów i urządzeń, dokonał wpisu do rejestru zabytków budynków i wyposażenia zespołu oraz opracował całościowy program rewitalizacji dawnego zakładu górniczego z przystosowaniem dla celów turystycznych, mając na uwadze ochronę i wykorzystanie utworzonego ujęcia wody.

W roku 2005 Szyb Maciej znalazł się na Szlaku Zabytków Techniki, a DEMEX rozpoczął intensywne prace ujęte w Programie Rewitalizacji. W roku 2011 w Konkursie Zabytek Zadbany, Generalnego Konserwatora Zabytków, DEMEX uzyskał Dyplom Laureata za wzorcową koncepcję zaadaptowania maszynowni Szybu Maciej na cele turystyczne.

Zobacz też
Woda w szybie

Poprzednie
zdarzenie